Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Arrangör: IFOUS med partners, Helsingborgs stad – en del av Öresundshuset
Dag: Onsdag 5 juli
Tid: 13.15-14.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Kan skolans olika aktörer tillsammans, utifrån olika roller och uppdrag, skapa förutsättningar för att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Går det att utveckla strukturer som säkerställer kontinuerligt och systematiskt skolutvecklingsarbete?

I Skolkommissionens slutbetänkande betonas vikten av mer praktiknära skolforskning och en ökad professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det pågår också en utredning om ett professionsprogram för lärare och en försöksverksamhet för ökad samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän om bland annat forskning har initierats. Hur ser några av skolväsendet nyckelaktörer på vilka förutsättningar som behövs för att detta ska bli verklighet? Finns det skolor och huvudmän som arbetar systematiskt med forskning- och utveckling (FoU) vars erfarenheter och kunskap kan användas i framtida beslut? I seminariet kommer skolkommissionens förslag om ökad praktiknära forskning och professionsprogram belysas. Vad försöksverksamheten för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän innebär och hur två skolhuvudmän arbetar strategiskt på olika nivåer för ett långsiktigt FoU-arbete kommer beskrivas.

Medverkande:
Anna Ekström (S), Gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet
Maria Jarl, Fil dr ordförande samordningsnämnden, Lärarutbildning, Göteborgs universitet
Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Johanna Jaara Åstrand, Förbundsordförande, Lärarförbundet
Åsa Fahlén, Förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
Roger Thuring, Utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan
Annica Tengbom Ödén, Rektor, Stockholms stad
Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous
Einar Fransson, Produktionsdirektör, Nacka Kommun
Johan Olsson Swanstein, Utvecklingschef, Helsingborgs stad