Pressmeddelanden

Pressrum

Presskontakt Öresundshuset
Thomas Nilsson
E-post: thomas.j.nilsson@skane.se
Tel: 0768-87 08 73

Presskontakt Region Skåne
Thomas Nilsson
E-post: thomas.j.nilsson@skane.se
Tel: 0768-87 08 73

Presskontakt Malmö stad
Alma Tabak
E-post: alma.tabak@malmo.se
Tel: 0733-34 07 21

Presskontakt Lunds kommun
Annika Henning
E-post: annika.henning@lund.se
Tel: 0729-81 63 65