Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

Arrangör: Ett samarrangemang mellan Helsingborgs stad och Ifous med partners
Dag: Onsdag 6 juli
Tid: 12.00-13.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Hur ger vi praktiknära forskning en viktigare roll i skolan? Hur kan forskare och lärare tillsammans förbättra undervisningen? Med konkreta exempel och genom inspel från lärare och ansvariga på olika nivåer samtalar vi om vad som kan och behöver göras.

Under seminariet samtalar lärare, forskare, skolhuvudmän, myndighetsföreträdare och politiker om hur man konkret kan samverka för att åstadkomma skolutveckling på vetenskaplig grund. Som exempel lyfts det forsknings- och utvecklingsarbete som Ifous driver tillsammans med sina medlemmar och med olika lärosäten där lärares och skolledares erfarenheter tas tillvara och görs mer beprövade. Det nyligen startade partnersamarbetet mellan Ifous och sex av landets ledande skolhuvudmän – Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan – kommer att presenteras. I samtalen kommer behovet av praktiknära forskning att lyftas liksom vikten av att tillräckliga resurser avsätts för ändamålet. Seminariet innehåller dessutom diskussion kring och inspel till regeringens forskningsproposition.

Medverkande:
Lena Hallengren (S), gruppledare och ordförande, Utbildningsutskottet
Maria Stockhaus (M), riksdagsledamot
Lena Adamson, direktör, Skolforskningsinstitutet
Tony Mufic, utbildningsdirektör, Stockholms stad
Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia
Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous
Karin Hermansson, FoU-ansvarig, Ifous
Jonna Wiblom, forskarstuderande lärare, Stockholms stad

Moderator:
Johan Olsson Swanstein

Förtäring:
Ja